แนวโน้มการจ้างงาน

อาชีพที่ต้องการจ้างงานมาก

ลำดับ ตำแหน่งงาน อัตราที่เปิดรับ

ทักษะแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการ

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ความสามารถด้านภาษา

สไตล์การทํางาน/บุคลิกภาพ