ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครเข้าใช้บริการสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ
๑. การสมัครสมาชิก นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วนทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อนายจ้าง/สถานประกอบการเอง
๒. หากพบว่าข้อมูลของท่านไม่เป็นความจริง ทางกรมการจัดหางานจะระงับการใช้งานของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๓. ท่านสามารถใช้ Username และ Password ของท่าน Login เพื่อเข้าระบบและทำการเพิ่มเติมข้อมูลที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลของสถานประกอบการ ได้ทันที แต่ยังไม่สามารถ ประกาศตำแหน่งงานว่างและค้นหาข้อมูลผู้สมัครได้จนกว่าจะจัดส่งเอกสารให้กรมการจัดหางานเพื่อพิจารณาอนุญาตเข้าใช้งานระบบ ดังนี้
   ๓.๑ ใบลงทะเบียนการแจ้งตำแหน่งงานว่างและคัดรายชื่อผู้สมัครงานทาง Internet ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท  (ถ้ามี) สามารถ Download ได้จากหัวข้อ “ดาวน์โหลดเอกสาร”
   ๓.๒ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนในการประกาศตำแหน่งงานว่างงานและค้นหาผู้สมัครงาน ให้มีหนังสือมอบอำนาจ เพื่อดำเนินการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท สามารถ Download ได้จากหัวข้อ “ดาวน์โหลดเอกสาร”
   ๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
๔. ให้นายจ้าง/สถานประกอบการทำการแนบไฟล์เอกสารตามข้อ ๓ ผ่านระบบสารสนเทศ หรือทางโทรสาร (Fax) เพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติ สิทธิในการประกาศตำแหน่งงานว่างและค้นหาผู้สมัครงานของท่าน และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักจัดหางานกรุงเทพ เขตพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกับสถานประกอบการของท่าน ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ท่านลงทะเบียน
* กรณีนายจ้างไม่แนบเอกสารตามข้อ ๔ อาจมีผลต่อการตัดสิทธิ์การใช้งานหรือไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานระบบได้
๕. เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติสิทธิในการประกาศตำแหน่งงานว่างและค้นหาผู้สมัครงานให้ท่านภายใน ๑ วันทำการ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับไฟล์เอกสาร/    เอกสาร ทางโทรสาร (Fax) ของท่านครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัยการใช้ระบบสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน จัดหางานจังหวัด/สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกับสถานประกอบการของท่าน
๖. นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถแก้ไขประวัติ และประกาศแจ้งตำแหน่งงานว่างได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยการเข้าสู่ระบบสมาชิกของ http://www.doe.go.th/smartjob หรือ http://smartjob.doe.go.th
๗. นายจ้าง/สถานประกอบการที่สมัครเป็นสมาชิกตกลงยินยอมให้ กรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการนี้เพื่อการจัดหางาน