หน้าหลัก   ติดต่อเรา  คำถามที่พบบ่อย

  บริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านการจัดหางาน

 

                เป็นบริษัทเอกชนที่ได้ทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดหางาน(MOU) ร่วมกันกับกรมการจัดหางาน เพื่อเป็ยการขยายโอกาส
    การให้บริการแก่ประชาชนให้ได้งานเพิ่มมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

            ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีงานทำตามภารกิจของกรมการจัดหางานและจัดส่งแรงงานตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

            ๒. เพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่าง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้หางานได้รับทราบ

            ๓. เพื่อให้ประชาชนหางาน ได้มีโอกาสคัดเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความถนัด และประสบการณ์ สอดคล้องกับความต้องการ
                และแนวโน้มตลาดแรงงาน

            ๔ เพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่างใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและแนวโน้ม ตลาดแรงงานของประเทศ

            ๕. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีงานทำอันที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนา
                ระบบบริการจัดหางานในอนาคต