ลงทะเบียนนายจ้าง
(ใช้สำหรับออกบัตรนายจ้างในพื้นที่สำนักงาน)


แนบไฟล์หลักฐาน
(กรุณาแนบไฟล์หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าใช้งานระบบของเจ้าหน้าที่)
อัพโหลดไฟล์ใหม่
อัพโหลดไฟล์ใหม่
อัพโหลดไฟล์ใหม่
(อนุญาตไฟล์ .pdf, .doc, .docx มีขนาดน้อยกว่า 5 MB)